Wat biedt Proparte Advies?

Proparte Advies staat voor participatie en duurzaamheid in de fysieke leefomgeving.

Fysieke leefomgeving

De ontwikkeling van de fysieke leefomgeving is belangrijk. De ruimte is schaars en een ontwikkeling kun je maar één keer goed doen.

Proparte Advies heeft ervaring in zowel de stedelijke als de landelijke leefomgeving, maar de grootste expertise ligt bij ruimtelijke vraagstukken in het stedelijk gebied.

Samen met inwoners en andere partners komen tot een breed gedragen toekomstbestendige ontwikkeling. Rekening houdend met de integraliteit, wettelijke kaders en de politieke gevoeligheden. Daar staat Proparte Advies voor!

Duurzaamheid

Duurzaamheid is bij Proparte Advies vanzelfsprekend. Door vanaf de allereerste stap in een planproces duurzaamheid mee te nemen krijg je integrale oplossingen in het belang van het milieu en de omgeving.

Door opgedane ervaringen (zowel privé als zakelijk) met gasloos en duurzaam bouwen en klimaatadaptatie heeft Proparte Advies een goede basiskennis opgebouwd op gebied van de huidige relevante vraagstukken in het fysieke domein.

Daardoor biedt Proparte Advies meerwaarde in jouw ruimtelijk ontwikkelingsproject.

Participatie

Het juist vormgeven en inrichten van participatieprocessen in het fysieke domein is van groot belang om te komen tot breed gedragen plannen.

Proparte Advies heeft jarenlange ervaring in de publieke sector met burgerparticipatie én overheidsparticipatie.

Heeft jouw organisatie participatiebeleid nodig voor de Omgevingswet? Of behoefte aan ondersteuning bij het faciliteren van lokale initiatieven? Kun je wel wat hulp gebruiken in je projecten op gebied van participatie?

Proparte Advies kan zowel overheden als (private) partijen hierbij helpen en adviseren.

Tekstschrijven

Duidelijk verwoorden en omschrijven wat er bedoeld wordt en op een manier die iedereen begrijpt. De wijze waarop je een boodschap brengt is bepalend hoe de ontvanger het ervaart.

Proparte Advies weet hoe belanghebbenden geïnspireerd en geïnformeerd kunnen worden met teksten, nieuwsbrieven, blogs, vlogs of social media. Goede communicatie en de juiste toon is onmisbaar voor een goed participatieproces!

Zoek je een goede beleidsschrijver of iemand die jouw teksten of rapporten helder kan formuleren? Ook dan ben je bij Proparte Advies aan het juiste adres.

Kennis en ervaring

Opleiding

In 1994 haalde ik mijn gymnasium Bèta diploma aan het Stedelijk Lyceum in Zutphen.

Na een studie van 4 jaar studeerde ik in 1998 af aan het HBO (ruimtelijke ordening en planologie) op het onderwerp duurzame revitalisering van bedrijventerreinen.

Tijdens mijn opleiding volgde ik stages bij de gemeente Deventer en bij Zandvoort Ordening & Advies (tegenwoordig Royal Haskoning).

Een compleet overzicht van mijn opleidingen en cursussen vind je op mijn LinkedIn-profiel.

Werkervaring

Na mijn opleiding werkte ik 1,5 jaar bij de lokale overheid als beleidsmedewerker bouwen en wonen.

Eind 1999 maakte ik de overstap naar een groot ingenieursbureau. Daar werkte ik als adviseur stedelijke ontwikkeling aan allerlei ruimtelijke vraagstukken. Van duurzame bedrijventerreinen tot stedenbouwkundige plannen en van milieueffectrapportages tot woonvisies.

In 2005 keerde ik terug naar de lokale overheid (gemeente Borne) waar ik als senior beleidsmedewerker / projectleider heb gewerkt aan planologische procedures, ruimtelijke visies, transformatie- en herontwikkelingsopgaven, ontwikkeling van centrumgebied en bedrijventerreinen en de ontwikkeling en implementatie van beleid en wetgeving.

In deze periode heb ik als projectleider veel participatieprocessen begeleid voor de totstandkoming van zowel de beleidsstukken als de planontwikkelingsopgaven.

Mijn projecten

Een overzicht van mijn werkervaring
Participatiebeleid

Participatiebeleid

ROL: adviseur/projectleider

Verantwoordelijk voor het opstellen van gemeentebreed participatiebeleid met een actieprogramma, dat toekomstgericht is en die voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter vaststelling aan de raad kan worden aangeboden.

Centrumplan Borne

Centrumplan Borne

rol: projectleider

Om te komen tot een nieuw en modern compact centrum in Borne zijn verschillende deelprojecten voortvarend opgepakt en uitgevoerd.

De herinrichting van het winkelhart met meer groen en straatmeubilair voor een prettig verblijfsklimaat, de vernieuwing van gevels door vastgoedeigenaren, het opstellen van een ontwikkelvisie Centrum-Noord met nieuwe kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het deelgebied Centrum-Noord en de actualisatie Masterplan voor een toekomstbestendig ruimtelijk kader voor het gehele centrumgebied.

Participatieproces herontwikkeling schoollocatie De Zonnebloem

Participatieproces herontwikkeling schoollocatie De Zonnebloem

rol: projectleider

In 2017 is in Borne een innovatief participatieproces gestart om te komen tot een duurzame herontwikkeling van vrijkomende schoollocatie De Zonnebloem in Borne. In dit creatieve proces is, samen met de buurt, uit 16 inzendingen met ideeën, gekozen voor het best passende plan. Een plan voor zes seniorenwoningen met ontmoetingsruimte voor de buurt. Een breed gedragen plan waar iedereen actief bij betrokken is.
Het bestaande schoolgebouw is het afgelopen jaar getransformeerd tot een prachtig kleinschalig woongebouw.

Een resultaat van een proces waar ik met heel veel enthousiasme als projectleider aan heb mogen werken! Een innovatief participatieproces waarvoor de gemeente Borne een nominatie ontving van de Galjaardprijs.

Herontwikkeling schoollocatie Eschschool

Herontwikkeling schoollocatie Eschschool

Rol: projectleider

Voor de vrijkomende schoollocatie Eschschool in het centrum van Borne is via een intensief participatieproces en een actieve samenwerking met omwonenden, gemeente Borne en zorginstelling Aveleijn gekomen tot een breed gedragen structuurontwerp voor de nieuwbouw van een woonzorgcomplex voor de Stichting Aveleijn.
Het structuurontwerp houdt rekening met de wensen van omwonenden voor bouwmassa en groen, het Programma van Eisen van Stichting Aveleijn en de randvoorwaarden (parkeren en ontsluiting) van de gemeente en is de basis voor de verdere uitwerking van de vergunningaanvraag.

Crematorium Borne

Crematorium Borne

ROL: Adviseur

Voor de bouw van een nieuw crematorium in Borne is een participatietraject opgestart met omwonenden. Gezamenlijk is gekomen tot ontwerpuitgangspunten, Vervolgens is onder andere een planologische procedure gevolgd en een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het proces heeft ertoe geleid dat de inspraak en het vooroverleg met partijen en belanghebbenden soepel verliep. Uiteindelijk is het bestemmingsplan zonder beroepsprocedure in werking getreden.

Ontwikkeling bedrijventerrein De Veldkamp

Ontwikkeling bedrijventerrein De Veldkamp

ROL: ADVISEUR

Samen met de gemeente Hengelo is in 2005/2006 de ontwikkeling van het (gemeentegrens overschrijdende) bedrijventerrein Buren - De Veldkamp (80 ha) opgepakt. Een Nota van Uitgangspunten, stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsplan en een planologische procedure (inclusief m.e.r.-beoordeling) leidden uiteindelijk tot een onherroepelijk bestemmingsplan.

  • participatiebeleid

Blogs

Meest recente blogs

Contact

Nieuwsgierig wat ik met Proparte Advies voor je kan betekenen?

Bezoekadres (uitsluitend op afspraak):

Tot2021, Kantoorruimte 1.8 GOLD Works

Molenstraat-Centrum 1

Apeldoorn

Bel of mail mij:

06 - 16 408 107

suzanne@proparte-advies.nl

Neem contact op