Wat biedt Proparte Advies?

Adviesbureau voor bewonersparticipatie en overheidsparticipatie

Bewonersparticipatie

Het juist vormgeven en inrichten van participatieprocessen in het fysieke domein is van groot belang om te komen tot breed gedragen plannen.

Proparte Advies heeft jarenlange ervaring in de publieke sector met burgerparticipatie én overheidsparticipatie.

Heeft jouw organisatie participatiebeleid nodig voor de Omgevingswet? Of behoefte aan ondersteuning bij het faciliteren van lokale initiatieven? Kun je wel wat hulp gebruiken in je projecten op gebied van participatie?

Proparte Advies kan zowel overheden als (private) partijen hierbij helpen en adviseren.

Fysieke leefomgeving

De integrale ontwikkeling van de fysieke leefomgeving is belangrijk. De ruimte is schaars en een ontwikkeling kun je maar één keer goed doen.

Proparte Advies heeft ervaring in zowel de stedelijke als de landelijke leefomgeving, maar ook met integrale vraagstukken op de grens van het fysiek en sociaal domein.

Samen met inwoners en andere partners komen tot een breed gedragen toekomstbestendige ontwikkeling. Rekening houdend met de integraliteit, wettelijke kaders en de politieke gevoeligheden. Daar staat Proparte Advies voor!

Training en advies

Kennis doorgeven en anderen leren hoe je goede participatieprocessen inricht en hoe je hier het maximale uit kan halen. Dat is één van de missies van ons bedrijf.

Proparte Advies doet dit door advisering op gebied van bewonersparticipatie bij (lokale) overheden, door trainingen en workshops te geven en door medewerkers te coachen en te begeleiden in hun vraagstukken.

Dagvoorzitter

Als opgeleid dagvoorzitter kan Proparte Advies een onafhankelijk procesbegeleider zijn bij allerlei informatiebijeenkomsten en participatiesessies, maar ook bij congressen en evenementen.

Informatiebijeenkomsten met éénrichtingsverkeer zijn verleden tijd. Door het publiek interactief te betrekken ontstaat meer begrip en draagvlak. Verbinding is het hierbij het toverwoord.

Zoek je een onafhankelijk voorzitter voor je informatieavond of participatiesessie? Neem dan contact op!

Wie ben ik?

“𝗜𝗸 𝗵𝗲𝗹𝗽 𝗷𝗼𝘂 𝗲𝗻 𝗷𝗼𝘂𝘄 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗲 𝗴𝗿𝗮𝗮𝗴 𝗼𝗺 𝗯𝗲𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗲 𝘄𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝘁𝗶𝗲, 𝘄𝗮𝗻𝘁 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗸𝘂𝗻 𝗷𝗲 𝗹𝗲𝗿𝗲𝗻!.”

Suzanne Swart-Beekhuis, getrouwd, moeder van twee zonen en woont in Deventer.

Opgeleid als planoloog met 25 jaar ervaring in de publieke en private sector.

Een specialist in bewonersparticipatie én overheidsparticipatie.

Een adviseur met lef, een ruimdenker, die kansen ziet, integraliteit nastreeft en die initiatief durft te nemen.

Een verbinder waarbij samenwerking, vertrouwen en transparantie voorop staat.

Een talent voor organiseren en begeleiden van processen. Draait haar hand niet om voor informatiebijeenkomsten, creatieve werkvormen, workshops en participatiegesprekken.

Een enthousiaste persoonlijkheid met prima communicatieve vaardigheden.

Een creatieveling die niet bang is om buiten de gebaande paden te zoeken naar oplossingen. En die bereid is om nieuwe dingen uit te proberen om tot een goed resultaat te komen.

Een trainer en coach die graag haar kennis en ervaring over participatie overbrengt op andere professionals via Participatiecursus.

Kortom: een gedreven en allround participatiespecialist in het ruimtelijk domein!

Waarom de naam Proparte Advies?

“Pro” staat voor professional. Doe je zaken met Proparte Advies, dan ben je verzekerd van een echte professional met veel kennis.

“Pro” komt uit het Latijn en wordt letterlijk vertaald als “voor”. Ik ben er voor jou, als professional in de ruimtelijke ontwikkeling, maar ook als professional voor gebiedsprocessen en participatieprocessen.

“Parte” komt ook uit het Latijn en betekent letterlijk “een deel”. Het symboliseert het deelnemen en meedoen (participeren) aan de processen in de fysieke leefomgeving.

Met de naam Proparte sta ik voor mijn het uitdragen van mijn missie: voor (Pro) participeren (parte).

Maximaal rendement uit proces en resultaat

Met Proparte Advies sta ik voor deskundigheid en kwaliteit. Ik heb maar één doel: mijn kennis over participatie overdragen aan jou en jouw organisatie. Zodat jij beter wordt in bewonersparticipatie. En leert om nog beter samen te werken met belanghebbenden om een leefomgeving te realiseren waar het voor iedereen fijn is om te verblijven. Op die manier haal jij maximaal rendement uit je proces en je resultaat.

Kennis en ervaring

Opleiding

In 1994 haalde ik mijn gymnasium Bèta diploma aan het Stedelijk Lyceum in Zutphen.

Na een studie van 4 jaar studeerde ik in 1998 af aan het HBO (ruimtelijke ordening en planologie) op het onderwerp duurzame revitalisering van bedrijventerreinen.

Tijdens mijn opleiding volgde ik stages bij de gemeente Deventer en bij Zandvoort Ordening & Advies (tegenwoordig Royal Haskoning).

Een compleet overzicht van mijn opleidingen en cursussen vind je op mijn LinkedIn-profiel.

Werkervaring

Na mijn opleiding werkte ik 1,5 jaar bij de lokale overheid als beleidsmedewerker bouwen en wonen.

Eind 1999 maakte ik de overstap naar een groot ingenieursbureau. Daar werkte ik als adviseur stedelijke ontwikkeling aan allerlei ruimtelijke vraagstukken. Van duurzame bedrijventerreinen tot stedenbouwkundige plannen en van milieueffectrapportages tot woonvisies.

In 2005 keerde ik terug naar de lokale overheid (gemeente Borne) waar ik als senior beleidsmedewerker / projectleider heb gewerkt aan planologische procedures, ruimtelijke visies, transformatie- en herontwikkelingsopgaven, ontwikkeling van centrumgebied en bedrijventerreinen en de ontwikkeling en implementatie van beleid en wetgeving.

In deze periode heb ik als projectleider veel participatieprocessen begeleid voor de totstandkoming van zowel de beleidsstukken als de planontwikkelingsopgaven.

Mijn referenties

bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie nieuwbouw Wijchen-West

OPDRACHTGEVER: BURO WAALBRUG BV

Het begeleiden van het participatieproces voor het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling van 1.300 woningen in Wijchen-West voor de gemeente Wijchen, N.V. Niba, Jansen Bouwontwikkeling B.V. en VOF Wychen-West.

Proparte Advies heeft de participatie-aanpak ontwikkeld, twee participatiebijeenkomsten begeleid en de verslaglegging van het participatieproces verzorgd.

maart 2022 - juli 2022

bewonersparticipatie

Bewonersparticipatie Bovenweg in Nunspeet

OPDRACHTGEVER: GEMEENTE NUNSPEET

Voor de ontwikkeling van woonwijk 't Hul-Noord (600 woningen) in Nunspeet is een aanpassing van de Bovenweg als ontsluiting noodzakelijk. In samenspraak met de bewoners van de Bovenweg komt de tracékeuze tot stand.

Proparte Advies heeft hiervoor een participatie-aanpak opgesteld en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele participatieproces, dat bestaat uit keukentafelgesprekken, klankbordgroepbijeenkomsten en informatievoorziening via nieuwsbrieven en website.

Januari 2022 - september 2022

participatieproces Dunoveste

Participatieproces herontwikkeling kantoorlocatie

Opdrachtgever: Janssen de Jong Projectontwikkeling

Begeleiding van de opdrachtgever in het participatieproces voor de herontwikkeling van een leegstaand kantoorgebouw in Doorwerth naar een locatie met twee woongebouwen.

Proparte Advies heeft het participatieplan opgesteld, geadviseerd over het participatieproces en de informatieavond begeleid.

Van de participatiemomenten is door Proparte Advies een participatieverslag opgesteld die bij de aanvraag voor de planologische procedure wordt gevoegd.

juni-juli 2021

Adviseur/projectleider participatie gemeente Nunspeet

Adviseur/projectleider participatie gemeente Nunspeet

Opdrachtgever: gemeente Nunspeet

Verantwoordelijk voor het opstellen van integraal participatiebeleid met een overall visie op de ontwikkeling en uitvoering van bewonersparticipatie en de ontwikkeling van een stapsgewijze aanpak en een implementatieaanpak..

Daarnaast verantwoordelijk voor de implementatie van het participatiebeleid en aanspreekpunt/vraagbaak over participatieprocessen voor de organisatie.

sept. 2020 - okt. 2022

Participatiebeleid 'Participatiekader gemeente Montferland'

Participatiebeleid 'Participatiekader gemeente Montferland'

Opdrachtgever: gemeente Montferland

Ontwikkelen en opstellen van Omgevingswetproof participatiebeleid van de gemeente Montferland.

In het rapport zijn de kaders en spelregels vastgelegd voor de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan bewonersparticipatie, maar ook hoe wordt omgegaan met initiatieven van derden. Ook de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de indieningsvereiste voor participatie bij omgevingsvergunningaanvragen (Omgevingswet) en een plan van aanpak voor de implementatie van participatie in de organisatie worden beschreven.

Tenslotte heeft Proparte Advies geadviseerd over een aantal participatievraagstukken in de organisatie.

nov. 2020 - sept. 2021

Ontwikkelvisie centrum-noord gemeente Borne

Ontwikkelvisie centrum-noord gemeente Borne

rol: projectleider

In een uitgebreid participatieproces is samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren gekomen tot nieuwe kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied centrum-noord in Borne. Door in gesprek te gaan met betrokkenen, te zoeken naar kansen en oplossingen is een breed gedragen visie opgesteld.

jan. 2019 - jan. 2020

Herontwikkeling schoolgebouw Zonnebloem gemeente Borne

Herontwikkeling schoolgebouw Zonnebloem gemeente Borne

rol: projectleider

In 2017 is in Borne een innovatief participatieproces gestart om te komen tot een duurzame herontwikkeling van vrijkomende schoollocatie De Zonnebloem in Borne. In dit creatieve proces is, samen met de buurt, uit 16 inzendingen met ideeën, gekozen voor het best passende plan. Een plan voor zes seniorenwoningen met ontmoetingsruimte voor de buurt. Een breed gedragen plan waar iedereen actief bij betrokken is.
Het bestaande schoolgebouw is het afgelopen jaar getransformeerd tot een prachtig kleinschalig woongebouw.

Een resultaat van een proces waar ik met heel veel enthousiasme als projectleider aan heb mogen werken! Een innovatief participatieproces waarvoor de gemeente Borne een nominatie ontving van de Galjaardprijs.

2017 - 2019

Herontwikkeling schoollocatie Eschschool gemeente Borne

Herontwikkeling schoollocatie Eschschool gemeente Borne

Rol: projectleider

Voor de vrijkomende schoollocatie Eschschool in het centrum van Borne is via een intensief participatieproces en een actieve samenwerking met omwonenden, gemeente Borne en zorginstelling Aveleijn gekomen tot een breed gedragen structuurontwerp voor de nieuwbouw van een woonzorgcomplex voor de Stichting Aveleijn.
Het structuurontwerp houdt rekening met de wensen van omwonenden voor bouwmassa en groen, het Programma van Eisen van Stichting Aveleijn en de randvoorwaarden (parkeren en ontsluiting) van de gemeente en is de basis voor de verdere uitwerking van de vergunningaanvraag.

jan. 2019 - jan. 2020

  • Participatiebeleid
  • participatiebeleid

Blogs

Meest recente blogs

Jaaroverzicht 2021

Het jaar 2021 zit er alweer op. En wat voor een jaar! Mijn eerste volle jaar als zelfstandig ondernemer was er één met toffe opdrachten en leuke klanten. Even wat cijfers op een rij. In Lees meer…

Contact

Nieuwsgierig wat ik met Proparte Advies voor je kan betekenen?

Bezoekadres (uitsluitend op afspraak):

Tot2021, Kantoorruimte 1.8 GOLD Works

Molenstraat-Centrum 1

Apeldoorn

Bel of mail mij:

06 - 16 408 107

suzanne@proparte-advies.nl

Neem contact op